REKULTYWACJA

Oferta rekultywacji terenów

Oferujemy nową technologię przywrócenia wartości użytkowej i przyrodniczej terenom zdegradowanym opartą na specjalistycznym sprzęcie przy wykorzystaniu narzędzi geoinformatycznych.

Efektywny proces rekultywacji wymaga wiedzy jak i umiejętności zastosowania kompleksowego procesu technologicznego. Sprowadza się do następujących czynności:

ETAP I – przygotowanie rekultywacji

 • Sporządzenie dokumentacji geodezyjnej.
 • Identyfikacja problemów rekultywacji wymagających rozwiązania w projekcie rekultywacji.
 • Ustalenie kierunku zagospodarowania (wybór kierunku zagospodarowania jest uzależniony od stopnia degradacji terenu, a także od wielu czynników: przyrodniczych, ekonomicznych, technicznych, lokalizacyjnych i społecznych).
 • Opracowanie dokumentacji projektowej (często z zachowaniem wymogów prawa budowlanego, górniczego, geologicznego) oraz jej uzgodnienie.

ETAP II – rekultywacja techniczna

 • Odpowiednie ukształtowanie terenu, w tym makroniwelacja rozumiana jako wypełnianie zagłębień terenu, która może być realizowana przy wykorzystaniu odpadów tak, aby możliwe było zagospodarowanie docelowe, zgodne z założonym kierunkiem rekultywacji.
 • Właściwe ukształtowanie warunków wodnych umożliwiających należytą gospodarkę wodami powierzchniowymi zarówno na rekultywowanym odpadami terenie, jak i w jego otoczeniu.
 • Całkowite lub częściowe odtworzenie gleb metodami technicznymi (odtwarzanie warstwy glebotwórczej, które może być realizowane przy wykorzystaniu odpadów).
 • Budowa dróg dojazdowych i infrastruktury niezbędnej do właściwego użytkowania docelowego terenu.

ETAP III – rekultywacja biologiczna

 • Zabezpieczenie stateczności zboczy czy skarp obudową biologiczną.
 • Przeciwerozyjna obudowa roślinnością zboczy, wierzchowin oraz skarp.
 • Wprowadzenie odpowiedniej zabudowy biologicznej spełniającej zadanie sanitacji rekultywowanego terenu.

ETAP IV – zagospodarowanie docelowe

Etap ten obejmuje zabiegi techniczne połączone z zagospodarowaniem biologicznym, które mają na celu przywrócenie gospodarczej użyteczności rekultywowanym terenom, zapewniające wykorzystanie zrekultywowanych terenów do celów gospodarki leśnej, rolnej, wodnej, komunalnej, do celów rekreacyjnych, budowlanych itp. W etapie zagospodarowania docelowego wyróżniamy dwie fazy:

 • Zagospodarowanie wstępne, które jest przedłużeniem rekultywacji biologicznej obejmującej, w zależności od kierunku zagospodarowania, zadrzewienie lub zalesienie albo realizację płodozmianu rekultywacyjnego dla wzmożenia procesów glebotwórczych i wytworzenia gleby. Przeprowadzenie odpowiednich zabiegów dla wykorzystania terenu przez gospodarkę komunalną. W fazie tej stosuje się również niezbędne uzupełniające zabiegi agrotechniczne, wodnomelioracyjne i pielęgnacyjne.
 • Zagospodarowanie docelowe polegające na ostatecznym ukształtowaniu terenu dla ewentualnych potrzeb gospodarki wodnej, komunalnej, budownictwa (m. in. przemysłowego) lub rekreacji.

ETAP V – monitoring efektów rekultywacji

Zabiegi rekultywacji zarówno technicznej, jak i biologicznej łączą się w długotrwały i trudny do zaprojektowania proces wymagający w trakcie przebiegu fachowego nadzoru, w tym oceny jego efektów.

 

Usługa w głównej mierze sprowadza się do drugiej, trzeciej i czwartej fazy realizacji procesu rekultywacji. Jednocześnie należy dodać, że skorzystanie z usługi na kolejnych etapach procesu rekultywacji absolutnie nie jest wykluczone  i pozwala również na uzyskanie wyraźnych korzyści względem standardowych metod planowania procesów rekultywacji.

 

Dzięki wypracowanej metodzie kalibracji zastosowanie modelu geoinformatycznego umożliwia indywidualną dla każdego terenu kompleksową ocenę warunków fizjograficznych, przyrodniczych, siedliskowych i biologicznych.

 

Wprowadzenie tego strategicznego elementu pozwala na ocenę zakresu i charakteru prac i/lub zabiegów koniecznych do przeprowadzanie rekultywacji terenu, w efekcie czego następuje zwiększenie skuteczności stosowanych zabiegów rekultywacji technicznej i biologicznej, a jej największą zaletą jest trwałość i zgodność z naturalnym środowiskiem.

 

W procesie rekultywacji stosujemy najwyższej klasy, specjalistyczny sprzęt.  Między innymi:

 1. Koparka gąsienicowa KOMATSU PC290NLC – 11
 2. Spycharka gąsienicowa KOMATSU D85X – 18
 3. Łyżka krusząca oraz łyżka przesiewająca
 4. Równiarka Bobcat (Graders 108) z nośnikiem (Bobcat T770)
 5. Ciągniki rolnicze z przyczepami i osprzętem:
 • Agregat do pielęgnacji i podsiewu
 • Rozsiewacz nawozów
 • Kosiarka dyskowa