O NAS

REKULTYWACJA FRAKCJA SP. Z O.O.

Rekultywacja terenów po eksploatacji kopaliny objętej prawem własności nieruchomości gruntowej przez Frakcja Spółka z o. o.

 

Rekultywacja terenów jest końcowym etapem wydobycia kopalin objętych prawem własności nieruchomości gruntowej. Zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa obowiązek rekultywacji gruntów (art.20 ust.1 Ustawy z dnia 3 lutego 1995r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych) w całości spoczywa na przedsiębiorcy, który prowadził wydobycie kopalin objętych prawem własności nieruchomości gruntowej i spowodował utratę albo ograniczenie wartości użytkowej gruntów. Przedsiębiorca zobowiązany jest do  wykonania rekultywacji na własny koszt w terminie dopięciu lat od zaprzestania działalności przemysłowej na tym gruncie. Przedsiębiorcy nie zawsze są zainteresowani ponoszeniem kosztów rekultywacji wyrobisk, co w efekcie prowadzi do tego, że opuszczone i niezagospodarowane wyrobiska często stają się miejscem nielegalnego składowania śmieci i stanowią zagrożenie dla bezpieczeństwa obywateli i środowiska naturalnego.

Frakcja Sp. z o.o. do końca 2020 roku prowadziła w województwie małopolskim w powiecie oświęcimskim w gminie Oświęcim eksploatację złoża kruszywa naturalnego „Dwory-Libet II”, która w dniu 31.12.2020 roku osiągnęła swój docelowy zasięg.

Proces rekultywacji w przypadku Spółki Frakcja polega przede wszystkim na właściwym ukształtowaniu terenu poprzez odtworzeniu pierwotnych rzędnych terenu niekorzystnie przekształconego działalnością górniczą w nawiązaniu do rzędnych terenów otaczających, uregulowaniu stosunków wodnych i odtworzeniu warstwy glebowej.

Prowadzona przez Frakcję Sp. z o.o. rekultywacja polega na podstawie niezbędnych, uzyskanych Decyzji i zezwoleń na sukcesywnym wypełnieniu wyrobiska górniczego odpadami górniczymi, pochodzącymi z kopalń węgla kamiennego Górnośląskiego Zagłębia Węglowego tj.: ex 01 01 02, ex 01 04 12, 17 01 02 oraz 17 05 04, wymienionymi w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 11 maja 2015r. w sprawie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów poza instalacjami i urządzeniami (Dz. U. z 2015r. poz. 796). Odpady nie są wytwarzane w miejscu wbudowania. W myśl załącznika nr 1 do ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z 2012r., poz. 21., z późn.zm.) wszystkie odpady wytwarzane są w procesie odzysku R5 – Recykling lub odzysk innych materiałów nieorganicznych.

Na wybór projektowanej technologii rekultywacji wyrobiska górniczego bezpośredni wpływ miały m.in. wgłębny tj. podpoziomowy charakter wyrobiska – głębokość sięgająca miejscami ok. 15 m p.p.t., średnio 12,5 m p.p.t. otaczającego oraz możliwość pozyskania na rynku w dostatecznej ilości materiału odpadowego, spełniającego rolę wypełniacza o charakterze nie stwarzającym zagrożenia dla życia, zdrowia ludzi lub środowiska naturalnego przedmiotowego terenu.

Reasumując, Frakcja Sp. z.o.o. prowadzi swoją działalność w oparciu o uzyskane niezbędne Decyzje i zezwolenia, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, o charakterze nie stwarzającym zagrożenia dla życia i zdrowia ludzi, mając na uwadze ochronę i poprawę wartości użytkowej gruntów rolnych, a przede wszystkim zachowanie rygorów bezpieczeństwa środowiska naturalnego.